Gallery Residence Bir Otelden De Ötesi | İstanbul

Gallery Residence - Bir Otelden De Ötesi...

Welcome To Gallery Residence

Welcome to Gallery Residence & Hotel, your premier choice for a Nişantaşı hotel experience in the heart of Istanbul. As a family-run boutique establishment, we pride ourselves on creating a unique blend of professional service and a warm, welcoming atmosphere since our inception in 2005. Our position as a distinguished Istanbul hotel is not only a testament to our exceptional accommodations but also to our deep-rooted hospitality tradition.

Our dedicated staff, with years of experience in the art of hospitality, ensures that every guest at our Nişantaşı hotel feels thoroughly at home. The cozy ambiance and well-equipped rooms are a reflection of our unwavering commitment to ensuring your stay is both comfortable and memorable.

Situated in the vibrant and fashionable district of Nişantaşı, Gallery Residence & Hotel stands out not just for its prestigious location but also for its unparalleled accessibility. A mere 150 meters from the Osmanbey Metro Station, our guests have the entirety of Istanbul within easy reach, including the iconic Taksim Square, just 1.5 kilometers away. This makes our hotel an unbeatable choice for those seeking the quintessential Istanbul hotel experience, catering to both leisure and business travelers.

For guests attending conferences and events, the proximity of our Nişantaşı hotel to the Istanbul Congress Center and Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Center, just 350 meters away, is an added advantage. This prime location cements our status as a preferred destination for attendees looking for convenience and quality accommodation.

Discover the unparalleled blend of convenience, comfort, and warm hospitality at Gallery Residence & Hotel. As the epitome of Nişantaşı and Istanbul hotel living, we promise a stay that is as unforgettable as the city itself. Join us, and let us make your visit to Istanbul an experience to cherish.

NISANTASI TODAY

For 150 years, Nisantasi has been one of Istanbul's most prestigious districts, where the palace residents and first well-educated citizens of the republic settled. Today, Nisantasi is still one of Istanbul's most important districts with its rich history and socio-cultural mosaic.

The best, most expensive and most famous of everything can be found in Nisantasi, which is one of the most important districts of all times and it is considered as the vertex of moving up to a higher class. Year round, shoppers flood the boutiques of world-famous brands in Nisantasi like Prada, Louis Vuitton, Escada and Chanel, whish is a fashion center with store rents that are among the most expensive in the world. Nisantasi's avenues and streets are full of fine cafes and restaurants where attractive ladies and dressy gentlemen can take a break from shopping. Nisantasi is full of many fine places that a whole day can be spent without getting bored. Around noon, Nisantasi becomes even more colorful with the addition of people working in the area.

The name Nisantasi brings many fine things to mind; like streets filled with perfumes of classy women, famous people that frequent popular places, paparazzi chasing these famous people and a heavy traffic of luxury vehicles.

Cultural places like Cemil Topuzlu Harbiye Open Air Theater, Lutfi Kirdar Convention and Exhibition Center/ICEC, Cemal Resit Rey Concert Hall are right by Nisantasi. Despite its modern lifestyle, Nisantasi reminds us of its rich history at any time with its old works of art. With its location close to central areas and active life, Nisantasi will be Istanbul's popular district for years to come. Gallery Residence & Hotel brings you the Nisantasi life in a building full of art on Süleyman Nazif Street.

Our beautiful building, only a few steps away from Valikonagi, Tesvikiye and Abdi Ipekci avenues has been restored, keeping the façade true to its original. Cemil Topuzlu Harbiye Open Air Theater, Lutfi Kirdar Convention and Exhibition Center/ICEC (www.icec.org), Cemal Resit Rey Concert Hall (www.crrks.org) are full of various cultural activities year-round and they are all very close to Gallery Residence & Hotel, Nisantasi. Furthermore, the Metro station a few steps away takes our guests from Nisantasi to Taksim Square and Levent, Istanbul's other business and shopping center in just a few minutes.

Istanbul's three most popular malls Cevahir , Zorlu Center  and Kanyon are almost as close as Nisantasi, thanks to their direct internal connections to Metro stations.

home
Online BookingOnline Booking

Safe, Fast and Easy Reservation

enLoading. Please wait.please click more details...1homepage-en0,,1Convention Center
...
* You can close this with ESC key ×

Cookie Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası nın amacı ( Gizlilik Politikası ), Gallery Residence Hotel ( Şirket ) tarafından işletilmekte olan www.galleryresidence.com internet sitesi ( Site ) ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte Platform olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ( Veri Sahibi ) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket in, Veri Sahibi nin Platform u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında kişisel veri ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

 • Müşteri Bilgisi
 • Cihaz Bilgisi
 • Davranışlar
 • Demografik Bilgiler
 • Pazarlama Bilgisi
 • Davranışsal Reklamcılık

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, kişisel verileri, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi; doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ve bu amaçlarla Şirket in temsilcileri, çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması için işleyebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu Gizlilik Politikası nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Şirket, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.galleryresidence.com adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ndabelirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerezler (Cookie ler)

Veri Sahipleri nin Platform dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform da Çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

 • Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • Doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanmak
 • Site de Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

 

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

 

Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Site ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Site de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Analitik çerezler ile Site yi ziyaret edenlerin sayıları, Site de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )
 • Platform da Kullanılan Çerezler

 

Çerez

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik Çerezler

 

Reklam Amaçlı

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Pazar Analizi

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Kampanya/Promosyon

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Facebook

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Twitter

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Google Analitikleri

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Teknik Çerezler

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

 

Oturum

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Yük Dengeleme

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Güvenlik

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Dolandırıcılık Tespiti

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Otantikasyon Çerezleri

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

 

Kullanıcı Kimliği

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Kişiselleştirme Çerezleri

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

 

Dil

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Mobil

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash ı etkinleştiridiği), ya da Flash a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Flash Çerezleri

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

 

Flash çerezleri

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )
 • Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının Platform a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Google Adwords

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Google Analytics

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Google Chrome

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Internet Explorer

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

MozillaFirefox

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Opera

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )

Safari:

( Teknik Çerezler (Technical Cookies) )

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

( Teknik çerezler ile Site nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. )
 • Gizlilik Politikası ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.